نویسنده = زهرا حسن نژاد
تعداد مقالات: 1
1. تولید شکلات حاوی پودر بزرک و ارزیابی برخی از ویژگی های کیفی آن

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 23-36

10.22069/ejfpp.2017.9362.1272

زهرا حسن نژاد؛ صدیف آزادمرد دمیرچی؛ محمود صوتی خیابانی؛ سید هادی پیغمبردوست؛ هانیه رسولی پیروزیان