اینتراستریفیکاسیون نسبی روغن های گیاهی با استفاده از لیپاز به منظور تولید چربی بدون ترانس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Partial interesterification of vegetable oils for production of trans-free fat