تاثیر روش های تولید و نگهداری بر خصوصیات حسی شیر غلیظ شده شیرین

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تحقیقات صنایع غذایی، انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشگاه تربیت مدرس

3 کارشناس آزمایشگاه، گروه تحقیقات صنایع غذایی، انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور


عنوان مقاله [English]

Study of Production Methods and Storage on the Sensory Properties of Sweetened Condensed Milk

نویسندگان [English]

  • M.R. K. 1
  • S. Kh. 2
  • Gh. S. 2
  • P. Kh. 3