اثر انجماد بر خصوصیات رئولوژیکی و بافتی صمغ دانه بالنگو

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشجوی دکتری دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


عنوان مقاله [English]

E

نویسندگان [English]

  • A Z 1
  • M K 2
  • M A 2
  • F S 3