اثر آنتی اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده آب پنیر بر پیشرفت اکسایش روغن سویا

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار دانشکده علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


عنوان مقاله [English]

E

نویسندگان [English]

  • SH P 1
  • A S 2
  • M A 2
  • M G 2