کیفیت میکروبی شیرهای پاستوریزه در روز انقضاء در شهر تهران

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تحقیقات صنایع غذایی، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،

2 کارشناس آزمایشگاه گروه تحقیقات صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 عضو کمیته پژوهشی دانشجویان، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 عضو کمیته پژوهشی دانشجویان، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایرا

5 دانشیار گروه علوم پایه، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران


عنوان مقاله [English]

Q

نویسندگان [English]

  • M K 1
  • P K 2
  • M A 3
  • N H 4
  • Z A 5