کاربرد شاخص دیان مزدوج به عنوان معیاری از پیشرفت اکسایش گردو

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


عنوان مقاله [English]

Application of conjugated diene value as a measure of walnut oxidation progress

نویسندگان [English]

  • H. H. 1
  • M. Gh. 2
  • A. S. 2
  • Y. M. 3