نویسنده = حدیثه باقری
تعداد مقالات: 1
1. اثر فرایند تغلیظ بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی آب گریپ فروت (Citrus paradise)

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 131-142

10.22069/ejfpp.2019.11424.1361

عبدالخالق گل کار؛ علی معتمدزادگان؛ مهدی پورشایگان؛ سارا مقصودی؛ حدیثه باقری