نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی (EJFPP) - واژه نامه اختصاصی