دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-111 
5. اثر آنتی اکسیدانی عصاره برگ زیتون در پایداری کره

صفحه 81-94

المیرا کرامتجو؛ جواد حصاری؛ صدیف آزادمرد؛ سید هادی پیغمبردوست؛ محبوب نعمتی


6. بهینه سازی عوامل مؤثر در فعالیت آنتی اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده ی ماهی کاراس (Carassius carassius) به روش سطح پاسخ

صفحه 95-110

علیرضا مهرگان نیکو؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ محمد قربانی؛ علی طاهری؛ مهران اعلمی