دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-100